web analytics

 

Abonnementsvilkår

 

Vilkår for cloudFiber AS sin cloudFiber-tjeneste – gjeldende fra 01.06.2020.

 

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse abonnementsvilkår gjelder for alle cloudFiber-abonnement levert av cloudFiber AS, organisasjonsnummer 927 966 581, heretter kalt CF.

2 KREDITTOPPLYSNINGER

CF forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger og foreta kredittvurdering av nye abonnenter samt til å avslå leveranse basert på slik vurdering. Abonnenten samtykker til innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med slik kredittvurdering.

3 ABONNEMENT

Kundens abonnement omfatter de tjenester som er spesifikt angitt i Kundens bestilling akseptert av CF.

4 FORUTSETNINGER FOR ABONNEMENT

Bredbåndsabonnement via cloudFiber og radiobasert nett forutsetter at Kunden har fri sikt til en av CF sine senderstasjoner. Dersom de faktiske forutsetninger for Kundens abonnement endrer seg (eksempelvis ved relokalisering av senderstasjoner eller tilvekst av vegetasjon ved trådløst bredbånd som gjør at Kunden ikke lenger har fri sikt til en av CF sine senderstasjoner) og dette medfører at CF ikke kan levere abonnementstjenestene som forutsatt vil abonnementet senere kunne bortfalle uten forutgående varsel fra CF sin side. Forskuddsbetalt abonnementsavgift vil i slike tilfeller bli refundert for ubenyttet periode.

5 BESTILLING AV ABONNEMENT

Abonnement skal bestilles skriftlig. Dersom en Kunde tar i bruk et produkt eller en tjeneste fra CF, anses vedkommende å ha akseptert abonnementsvilkårene. Avtalen mellom CF og Kunden om levering av cloudFiber-tjenesten («Kundeavtalen») består av:

  • Kundens skriftlige bestilling.
  • Skriftlig ordrebekreftelse og/eller velkomstbrev fra CF.
  • Disse generelle abonnementsvilkår.
  • Eventuelle skriftlige tilleggsavtaler.

Dersom avtale om levering av bredbånd til forbruker inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast
utsalgssted gjelder de generelle bestemmelser i lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 105, samt reglene om angrerett ved kjøp av tjenester i kapittel 5 i samme lov. Angrefristen er i samsvar med angrerettloven § 21 første ledd 14 dager fra den dag avtalen om tjenesten ble inngått. Angreretten kan benyttes ved å gi skriftlig melding til CF innen angrefristen ved bruk av angrerettsskjemaet som fulgte med ved leveransen av utstyret, ved skriftlig varsel eller ved å kontakte oss. Bruk av angrerett etter angrerettsfristen vurderes som oppsigelse i bindingsperioden, jfr. punkt 15.6. Ved bruk av angrerett etter at utstyret er levert vil CF kreve at du dekker kostnadene ved retur av utstyret, samt eventuelle kostnader knyttet til avinstallering av utstyret i samsvar med vår standard prispolicy. Det gjøres oppmerksom på at pris for avinstallasjon av utstyret kan være høyere enn for selve installasjonen da installasjonskosten kan være subsidiert. Om utstyret/tjenesten er tatt i bruk før angrerett benyttes er du ansvarlig for å dekke prisen for utstyret/tjenesten i den periode utstyret/tjenesten er benyttet, samt eventuelt vederlag for aktivere tjenesten/utstyret. Når utstyret er mottatt av CF vil dette undersøkes og i den grad utstyret er skadet vil vi kreve betaling for den reduserte verdi av utstyret som skaden representerer med tillegg av administrasjonskostnader forbundet med å håndtere dette. Vi vil utstede en spesifisert faktura over eventuelt utestående etter at utstyret er inspisert.

6 OVERDRAGELSER OG ENDRINGER

6.1 Overdragelse fra Kunden

Enhver overdragelse av abonnement kan kun finne sted etter skriftlig godkjennelse av CF. Ved overdragelse påløper etableringsavgift som ved nytegning av abonnement. Ved dødsfall kan abonnementet vederlagsfritt overdras til husstandsmedlem av avdøde. Ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse disponeres abonnementet av den ektefellen som er registrert som Kunde. Abonnement kan vederlagsfritt overdras til ektefelle eller samboer når den registrerte Kunden har gitt skriftlig samtykke.

6.2 Overdragelse fra CF

CF står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet. Kunden plikter, om nødvendig for å effektuere overdragelsen, å inngå ny avtale med tilsvarende vilkår med virksomheten som overtar abonnementsforholdet.

6.3 Endringer

Adresseendringer og andre endringer som er av betydning for abonnementsforholdet, må av Kunden snarest meldes til CF skriftlig via cloudFiber.no. Kunden kan belastes for eventuelle merkostnader som måtte følge av manglende varsel om endringer.

7 PRISER OG FAKTURERING

7.1 Priser

Prisene for tjenestene fremgår av gjeldende prisliste slik denne til enhver tid er fastsatt av CF og tilgjengeliggjort via cloudFiber sine nettsider. CF skal varsle Kunden minimum en måned før iverksettelse ved eventuelle prisendringer i Kundes disfavør. Slik varsling kan gjøres direkte med SMS, e-post eller brev.

7.2 Fakturering

Fakturering for tjenestene starter når tjenesten er aktivert og klar til bruk eller senest 14 dager etter at utstyret er levert til Kunden. For enkelte abonnementstyper krever vi forhåndsbetaling. Dersom slik forhåndsbetaling kreves, skal dette være særskilt spesifisert i avtale og bestillingsbekreftelse. Dersom CF etter avtale sender utstyr til Kunden og postpakken forblir uavhentet, vil Kunden bli fakturert et gebyr på minimum 250 kroner eller de faktiske portokostnader dersom disse er høyere.

8 KUNDENS BETALINGSANSVAR OG BETINGELSER

Registrert Kunde hos CF er ansvarlig for betaling av de ytelser CF leverer i henhold til Kundeavtalen. Betalingsansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder bruk av uvedkommende, så fremt det ikke kan påvises at bruken er muliggjort gjennom uaktsomhet fra CF sin side. CF sender faktura som gir oversikt over det leverte, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Betaling skal skje til det kontonummer som er oppgitt på faktura, gjerne med KID for å forhindre forsinkelser. Mener Kunden at fakturagrunnlaget er uriktig, må Kunden klage til CF innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Hvis ikke slik klage har funnet sted anses kravet som akseptert av Kunden. Kunden faktureres normalt forskuddsvis for tre måneder eller etter avtale. Faktura sendt Kunden skal ha en forfallstid på 14 dager fra fakturadato. Avvikende avtale om fakturaperiode og andre vilkår knyttet til faktura skal gjøres skriftlig. CF står fritt til å belaste Kunden fakturagebyrer etter gjeldende prislister og forskrifter. Kunden plikter å betale faktura med riktig kontonummer, KID og beløp. Dersom Kunden gjentatte ganger betaler inn feil beløp og/eller uten KID gjentatte ganger forbeholder CF seg retten til å fakturere et gebyr for merarbeidet feilinnbetalingen medfører. Ved for høy sum innbetalt kan CF ved refusjon holde tilbake en sum tilsvarende gebyret.

9 TAUSHETSPLIKT

CF og de ansatte i CF plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og innholdet i Kundens telekommunikasjon. Opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, politi eller andre offentlige myndigheter.

10 TILKNYTNING AV UTSTYR TIL TELENETTET

Utstyr som tilknyttes telenettet skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som kobles til nettet er typegodkjent i henhold til relevante tekniske standarder. Ved tvil plikter Kunden å avklare dette med CF.

11 TILKNYTNING TIL NETTET

Montør må gis adkomst til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har CF fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. CF skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (230V) der dette er nødvendig. Kunden skal kun benytte autorisert personell som utfører service på eget utstyr og linjenett.

12 LEVERINGSTIDSPUNKT

Leveringstidspunktet er fastsatt i velkomstbrev fra CF eller varslet via e-post eller SMS. Leveringstidspunktet kan bli justert etter nærmere beskjed fra CF. Kunden vil i så fall bli kontaktet nærmere for avtale om tidspunkt. Alle leveringstidspunkter er med forbehold om hindringer som ligger utenfor CFs kontroll og som ikke var forutsatt da leveringstidspunktet ble avtalt.

FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

12.1 Reklamasjon

Ved feil på tjenesten må Kunden melde feil til CFs Kundeservice. Dette kan gjøres primært via kontaktskjema på cloudFiber.no. Før feil meldes, skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunde benytter ekstern bistand for sjekk av eget utstyr for eliminering av feilkilder dekker ikke CF slike kostnader selv om det senere viser seg at feilen var på CFs tjeneste eller utstyr. Melder Kunden forhold som; (i) skyldes feil i Kundens eget utstyr, eller; (ii) ligger utenfor CFs kontroll og Kunden burde ha forstått dette, kan CF kreve dekket omkostningene forbundet med feilsøking, herunder medgått tid, egne kostnader og eventuelle merkostnader påført CF av underleverandører. Kunden mister sin rett til å gjøre krav basert på en mangel gjeldende dersom han ikke gir CF melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Dersom innmeldt feil på tjenesten er CFs ansvar har Kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, dog uansett begrenset til abonnementsavgiften for perioden feilsituasjonen var tilstede. All kompensasjon som følge av feil på tjenesten vil bli trukket fra på framtidig faktura. I reklamasjonssaker har Kunden rett til å klage CFs avgjørelse inn for Brukerklagenemnda, Lilleakerveien 4A, 0283 Oslo. Når Kunden klager til nemnda, skal det benyttes et eget klageskjema som er tilgjengelig på www.brukerklagenemnda.no. Slik klage må sendes innen fire uker etter at Kunden har fått svar på reklamasjonen fra cloudFiber. For næringskunder er avtalt verneting ved tvister Forliksrådet i Oslo/Oslo tingrett.

12.2 Avhjelp

CF skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene, iverksette tiltak for å rette mangelen. Normal rettetid avhenger av feilårsak og de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner hos underleverandører. Feilretting skjer normalt i ordinær arbeidstid og på ordinære virkedager med mindre annet er særskilt avtalt. Avvikende avtaler fra dette punktet må være inngått skriftlig.

12.3 Erstatning

Overfor forbrukere er CF ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis CF godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor CFs kontroll, og som CF ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er CF bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra CF sin side. For forhold utenfor CFs kontroll er CF ikke ansvarlig. Kundens erstatningskrav forutsetter under alle omstendigheter at CF er gitt anledning til å forsøke feilretting.

CF er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra CF side. Som indirekte tap regnes bl.a:

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

12.4 Heving

Kunden kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra CFs side ved skriftlig varsel dersom CF ikke retter det anførte forholdet innen 21 dager fra varsel er gitt. Tilsvarende kan Kunden heve om CF går konkurs eller blir insolvent.

12.5 CF sitt samlede ansvar

Det samlede erstatningsansvar er oppad begrenset til den aktuelle tjenestens eller produktets fakturabeløp for foregående 3 måneders periode.

13 FEILRETTING

CF er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første kontakt eller annet tilknytningspunkt (sendeutstyr, i de tilfeller hvor CF er ansvarlig for dette). Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne nett, samt på utstyr tilknyttet nettet, herunder radioantenne. Dersom Kunden ønsker at CF skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må dette særskilt avtales. Dersom Kunden melder feil, og det viser seg at årsaken til feilen er i utstyr eller installasjoner levert av andre enn CF, kan CF kreve betaling fra Kunden for feilsøking/utrykning.

13.1 Servicevindu

CF kan gjøre uvarslet service på eget utstyr eller nettet innenfor tidsrammen 00:00 – 06:00 mandager (natt fra søndag til mandag). Brudd i tjenesten som følge av slikt servicearbeide medregnes ikke ved kalkulering av servicegrad/oppetid.

14 KUNDENS MISLIGHOLD OG OPPSIGELSE

14.1 Betalingsmislighold fra Kunden eller fakturamottaker

Ved betalingsmislighold vil CF sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Dersom fakturamottaker er en annen enn Kunden, har CF rett til å sende kravet direkte til Kunden. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt, vil ikke bli levert før CFs utestående er betalt eller bortfalt.

15.2 Stenging ved betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold kan CF stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Kunden er selv ansvarlig for å varsle CF for å få gjenåpnet linjen igjen når utestående er oppgjort. Hvis Kunden har abonnement på flere tjenester, vil stenging normalt omfatte alle abonnementene og tjenester levert. Kunden vil bli belastet med et gebyr for stenging av tjenesten iht gjeldende prisliste.

15.3 Stenging i andre tilfeller

CF kan, uavhengig av betalingsmislighold, stenge Kundens tilknytning til nettet dersom Kunden:

a) benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av CF;
b) ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av CF i henhold til pkt. 8;
c) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester;
d) på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane;
e) Benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lov; eller
f) Videreselger/tilgjengeliggjør tjenesten for tredjepart uten at dette er avtalt med CF.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet eller fremkomme med uttalelse. Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen.

15.4 Gjenåpning

Dersom abonnementet er blitt stengt som følge av Kundens mislighold, vil CF gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet.

15.5 Heving

CF kan ved vesentlig mislighold fra Kundens side heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning for tap som følge av misligholdet, herunder tapt fortjeneste i gjenværende oppsigelses eller bindingstid.

Som vesentlig mislighold regnes bl.a opptreden som skaper driftsforstyrrelser i CFs nettverk, betydelig betalingsmislighold utover 14 dager regnet fra opprinnelig forfallsdato eller annet mislighold som påfører CF urimelig ulempe. Tilsvarende kan CF heve om Kunden går konkurs eller blir insolvent.

Forutsatt minimum 30 dagers skriftlig varsel til Kunden kan CF heve avtalen for det tilfelle at driftsoperatør eller tredjepart er ute av stand til eller uvillig til å levere tjenester til CF.

15.6 Oppsigelse/Bindingstid

Abonnementet er uoppsigelig i abonnementsperioden innenfor bindingstid. Bindingstiden løper fra installasjonsdato og gjelder i 12 måneder såfremt annet ikke er fastsatt i Kundeavtalen. Dersom tjenesten er forsøkt levert og forhold på Kundens side forhindrer leveranse, kan CF innen rimelig tid starte fakturering forutsatt skriftlig varsel om dette, og bindingstiden regnes fra datoen Kunden ble fakturert. For privatkunder er oppsigelsestiden etter bindingstidens utløp en måned og til utløp av påfølgende måned. CF kan si opp avtalen etter bindingstiden med 30 dagers skriftlig varsel fra utløp av den måned oppsigelsen fremsettes. Privatkunder kan si opp tjenesten innenfor bindingstid mot et bruddgebyr som tilsvarer 80% av gjenstående abonnementsavgift innenfor bindingstiden. Bedriftskunder kan ikke si opp avtalen i bindingsperioden. Etter utløp av bindingsperioden er oppsigelsestiden for bedriftskunder 3 måneder fra utløp av den måned oppsigelsen fremsettes. Oppsigelse må skje skriftlig. Tilleggstjenester i tilknytning til abonnementet kan sies opp etter de samme frister eller etter særskilte bestemmelser for den aktuelle tjenesten dersom dette er skriftlig avtalt. CF kan under alle omstendigheter si opp abonnementet med en måneds varsel dersom vedkommende tjeneste legges ned. Allerede betalt abonnementsavgift refunderes ikke ved oppsigelse. Uavhengig av vilkårene ovenfor kan privatkunder heve Kundeavtalen der CF endrer vilkårene vesentlig. Hevingsretten gjelder ikke der vilkårene endres vesentlig som følge av endringer i offentligrettslige regler, herunder økning i offentlige avgifter.

Ved utløp av oppsigelsestiden må alle gyldig fremsatte krav betales innen 14 dager regnet fra fakturadato. Fra utløpstidspunktet vil Kunde også bli koblet fra tjenestene slik at disse ikke lenger kan benyttes. Om man senere ønsker å reetablere tilkoblingen vil standard avgift for tilkobling tilkomme.

15.7 Bruksbegrensning i forhold til abonnementstype

Privatabonnement med tilhørende tilleggstjenester forutsetter leveranse av cloudFiber til privat bolig brukt i privat øyemed. Hytteabonnement forutsetter leveranse til hytte eller fritidsbolig, hvor faktura sendes til ordinært bosted eller annen fakturaadresse. Dersom tjenester levert av cloudFiber benyttes i næringsøyemed, forutsettes det bedriftsabonnement. Ved brudd på disse forutsetningene har CF rett til å etterfakturere for riktig pris på tjeneste i henhold til faktiske forhold.

16 RETUR AV IP-ADRESSER MED MER

Eventuelle faste og/eller dynamisk tildelte IP adresser og andre ressurser returneres til CF ved oppsigelse eller avslutning av kundeforholdet. Dette gjelder også eventuelt utplassert sendeutstyr eller annet kundeutplassert utstyr.

17 EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER

I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, omfattende streik eller lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har CF rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av tjenestene:

a)  avbrudd i tjenesten;
b)  begrensning av tjenestefasiliteter; og
c) avskjæring av adgang til tjenestene for nye Kunder. CF har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. CF er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. CF vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for å redusere ulempen for den enkelte Kunde.

18 ENDRINGER I VILKÅRENE

CF forbeholder seg rett til å endre vilkårene. Endringer i vilkårene skal varsles minst en måned før endringene trer i kraft. Dersom Kunden ikke vil akseptere de varslede endringer må Kunden gi skriftlig varsel innen endringene trer i kraft, og Kundens abonnement vil da løpe ut gjenværende oppsigelses- eller bindingstid på de vilkår som gjaldt før endringen trådte i kraft. Endring av vilkårene kan varsles via e-post, SMS eller brev.

19 BRUKSBEGRENSNING OG KVALITET

19.1 Videredistribusjon

Det er ikke tillatt å distribuere tjenesten utover Kundens husstand, med mindre dette er særskilt avtalt med CF.

19.2 Tilgjengelig hastighetsklasse

Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere Kunden det produktet/hastigheten som er spesifisert på bestilt abonnementstype, har CF rett til å endre abonnementstype til nærmeste tilgjengelige abonnementstype.

20 PRIORITET/HASTIGHET

CF forbeholder seg retten til å sikre en rettferdig fordeling av bredbåndsressursene, særskilt i forhold til overforbruk hos enkeltkunder i gitte områder. CF forbeholder seg videre retten til å prioritere tidskritiske bredbåndstjenester over ikke tidskritiske tjenester i trafikkintensive perioder.

Overføringshastigheten kan bli redusert som følge av tekniske kontrollmekanismer innebygd i protokoller eller komponenter. Videre kan hastigheten være lavere enn den angitte i perioder med stor belastning i nettet. Dersom Kunden benytter seg av trådløst utstyr, vil dette også kunne redusere hastigheten. Overføringshastigheten ut på Internett er utenfor CFs kontroll. CF garanterer derfor ikke for at avtalt hastighet alltid vil oppnås. Vi viser også til spesielle vilkår for aktuelle tjeneste og øvrig spesifikasjon av tjenesten på nettsider, bestillingsbekreftelse m.m.

21 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER MV.

CF behandler kundedata som CF har mottatt, herunder rundt spesifikk bruk av tjenestene fra CF. Personopplysningene blir benyttet til å administrere kundeforholdet og gjennomføre tjenestene og for fakturering. Kundens navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer vil bli brukt som grunnlag for å sende informasjon til kunden om tjenestene fra CF og eventuelle nye tjenester, anmodning om deltakelse i kundeundersøkelser og annen informasjon relatert til avtalen. Kunden kan reservere seg mot markedsføring fra CF. For mer informasjon om CF sin behandling av personopplysninger, se cloudFiber.no. Du vil som kunde ha rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om deg, og kan ved henvendelse få opplyst de opplysninger som er lagret om deg hos CF, for hvilket formål disse behandles og i hvilken utstrekning og til hvem kundeopplysningene kan bli utlevert.

VILKÅR FOR RADIOBASERT/TRÅDLØST CLOUDFIBER BREDBÅND

22 TEKNISKE FORUTSETNINGER

cloudFiber stiller spesielle krav til dekning m.v. som må tilfredsstilles av Kunden gjennom hele abonnementstiden. I utgangspunktet forutsettes fri sikt til senderstasjon for at tjenesten skal ha optimal kvalitet. Under enhver omstendighet er det en forutsetning at tilstrekkelig signalkvalitet, som angitt i produktbeskrivelse og brukerveiledning, oppnås for at tjenesten skal fungere optimalt. Det vil kunne forekomme behov for skifte av antenneutstyr hos kunde ved endringer i operatørens nett o.l. CF er ansvarlige for å informere Kunden om dette og gjøre nødvendig utstyr tilgjengelig, Kunden selv eller i samsvar med montør er ansvarlig for montasje av utstyret.

23 TILKNYTNING TIL CLOUDFIBER

CF sørger for fremføring av trådløs radiolink frem til et tilknytningspunkt på den installasjonsadressen som Kunden har oppgitt. CF gir retningslinjer for plassering av antenne. CF har intet ansvar for mangler ved tjenesten som følge av avvik fra CFs retningslinjer for plassering av antenne. CF er ikke forpliktet til å levere bredbånd der de topografiske forhold umuliggjør installasjon eller der senere endringer umuliggjør videreføring av abonnementet.

24 SKADE PÅFØRT KUNDES EIENDOM

Ved montering, installasjon og kabelføring plikter CF å ta tilbørlig hensyn til Kundens ønsker og eiendom for øvrig. CF plikter å erstatte skade utover det som er nødvendig for arbeidet, og som skyldes uaktsomhet fra CF sin side, dog innenfor rammene av de ansvarsbegrensninger som følger av pkt 13 i vilkårene.

25 EIENDOMSRETT TIL UTSTYR

Antenneutstyret som leveres for å benytte tjenesten er CFs eiendom, med mindre annet er særskilt avtalt. Kunden kan belastes månedlig utstyrsleie iht gjeldende prisliste, hvis dette er avtalt. Utstyret må ikke endres (males eller på andre måter justeres) slik at det får et annet utseende eller avviker i vesentlig grad fra slik det så ut da kunden mottok det. Utstyret skal demonteres og returneres CF innen 15 dager etter avsluttet abonnement. Det er Kundens ansvar å besørge demontering og dekke fraktkostnader. CF kan eventuelt demontere og hente utstyret for Kundes regning dersom CF har tilgjengelige montører i nærområdet. Dersom utstyr ikke er returnert innenfor fristen, vil Kunden bli belastet med kr. 1 500,- eller utstyrets verdi dersom dette overstiger kr. 1 500,-. Hvis utstyr blir returnert etter fristen forbeholder CF seg retten til å ikke kreditere fakturert utstyr.